Zpracování oznámení a dokumentace S.E.A.
(Strategic Environmental Assessment)

 

Zpracování oznámení a dokumentace S.E.A. (Strategic Environmental Assessment) V rámci procesu S.E.A. posuzujeme koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona 100/2001 Sb.

Posuzování vlivů na životní prostředí, příp. jejich změny.

Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni:

- celostátní (Operační program Doprava, Strategie    regionálního rozvoje ČR, Plán hlavních povodí České    republiky ad.),

- regionální (Plán odpadového hospodářství kraje, Strategie   udržitelného rozvoje kraje, Koncepce dopravy ad.) a

- místní (Strategický plán rozvoje města, Strategie pro město, Plán odpadového hospodářství města atd.).

Proces posuzování vlivů koncepcí S.E.A. zahrnuje
SEA se zabývá hodnocením koncepcí 

Proces posuzování má následující části:

1 - oznámení koncepce,

2 - zjišťovací řízení,

3 - návrh koncepce,

4 - stanovisko k návrhu koncepce.

Proces S.E.A.

 

      Oznámení

Předkladatel koncepce (ten kdo dává podnět ke zpracování, tedy úřad, magistrát, ministerstvo, kraj, v případně územního plánu obec) musí předložit oznámení o zahájení prací na tvorbě nebo změnách koncepce příslušnému úřadu.

 

      Zjišťovací řízení

Řízení provádí příslušný úřad a jeho účelem je - stanovit, zda daná koncepce musí být posuzována (národní a krajské koncepce jsou posuzovány vždy) - určit a upřesnit rozsah a obsah vyhodnocení (tj. dokumentace o vlivech koncepce) a průběhu posuzování.

 

      Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a

      veřejné zdraví - S.E.A. dokumentace

S.E.A. dokumentace musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 9 zákona 100/2001 Sb. Důležité je, aby S.E.A. dokumentace byla vyhovující z odborného hlediska, ale zároveň srozumitelná veřejnosti, zejména pak byly jednoznačně specifikovány závěry posouzení. Doporučeno je využívat všech dostupných grafických podkladů ke srozumitelnější prezentaci veřejnosti.

Posouzení S.E.A.

 

Posouzení SEA se provádí tehdy, pokud se koncepce týká území většího než jedné obce – např. sdružení obcí, kraje nebo území celého státu. Týká se především oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody.

 

Pro koncepce, připravované pro území jedné obce a menší (např. územní plán obce, strategie rozvoje obce) a stejně tak pro změny koncepcí, musí být provedeno zjišťovací řízení, na jehož základě bude rozhodnuto, zda je nutné koncepci posoudit či nikoliv.

© 2015,2016,2017,2018 TRAMINCORP CZECH s.r.o.

TRAMINCORP CZECH s.r.o.

Pobočka Ústí n. Labem

Skupina hydrogeologie, inženýrské geologie a vrtných prací.