EIA - Postup přípravy a vypracování 

 

Celý proces E.I.A. dle zákona 100/2001 Sb. lze rozdělit do pěti fází: 

 

1 - zpracování oznámení (spadají sem záměry uvedené v příloze 1

      zákona, kategorie II)

2 - provedení zjištovacího řízení (provádí příslušný krajský úřad či

      ministerstvo)

3 - zpracování dokumentace E.I.A. (spadají sem záměry uvedené v  

      příloze 1 zákona, kategorie I, případně záměry, které určí

      zjišťovací řízení)

4 - zpracování posudku k dokumentaci E.I.A.

5 - vydání stanoviska

účastníky procesu E.I.A. jsou

 

 • předkladatel záměru (investor)

 • autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (zpracovatel EIA)

 • autorizovaná osoba zpracovávající posudek na dokumentaci EIA

 • občané, občanská sdružení, organizace

 • příslušný dotčený správní úřad či územní samosprávný celek

Zpracování oznámení, dokumentace a posudků E.I.A.
(Environmental Impact Assessment) 

 

Posuzujeme vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny,

ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

 

V rámci procesu E.I.A. jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměřujeme se zejména na projekty jako jsou vodní stavby, dopravní komunikace, výrobní a logistické haly, chemický průmysl, těžbu nerostných surovin, zásahy do zemské kůry, protipovodňová opatření, vodní díla, skládky odpadů – nové i rozšíření stávajících, rekreační areály, a jiné.

Hodnotíme provozy nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

 

V rámci procesu E.I.A. zpracováváme oznámení, dokumentace i posudky ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

nezbytnou součástí dokumentace E.I.A. jsou příslušné odborné studie, které zajišťujeme v rámci zpracování oznámení či dokumentace

 

 • hluková studie – hodnotí stávající hlukové pozadí a vliv záměru na navýšení ekvivalentní hladiny hluku

 • rozptylová studie – hodnotí stávající imisní pozadí a emisní vlivy záměru

 • hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví

 • biologický průzkum a hodnocení – terénní průzkum, popis biotopů a soupis všech rostlin a živočichů v zájmovém prostoru dle zákona 114/1992 Sb., včetně zvláště chráněných a ohrožených, vyhodnocení vlivů na biotu

 • hodnocení vlivů na krajinný ráz - hodnocení zásahu do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu

 • hydrogeologické studie – hodnotí vlivy záměru na zdroje podzemní vody a jímací objekty

© 2015,2016,2017,2018 TRAMINCORP CZECH s.r.o.

TRAMINCORP CZECH s.r.o.

Pobočka Ústí n. Labem

Skupina hydrogeologie, inženýrské geologie a vrtných prací.