Zpracování hydrogeologických a inženýrskogeologických průzkumů, posudků a odborných studií

 

 Hydrogeologické průzkumy pro stavební účely provádíme samostatně nebo v rámci geotechnického a inženýrskogeologického průzkumu pro předmětné stavby a záměry (silnice, dálnice, průmyslové areály, rodinné domy, výstavbu protipovodňových opatření, těžbu nerostných surovin, aj.).

 

 Návrhy na zasakování přečištěných odpadních vod a srážkových vod do vod podzemních, návrhy na odvodňování stavebních jam.

 

 Dále provádíme odborné hydrogeologické studie v oblasti ochrany životního prostředí a výzkumu hydrologického režimu (rašeliniště, CHKO, přírodní rezervace, apod.).

 

 Využíváme mobilní spektrometry pro okamžitou chemickou analýzu hornin. 

 

 Inženýrskogeologické a geotechnické průzkumy – provádíme geologické průzkumy technického rázu pro všechny druhy staveb v rámci všech druhů projektových dokumentací (studie, DUR, DSP, RDS, PDPS atd.) a všech etap průzkumů.

 

 Vyhodnocujeme polní a laboratorní zkoušky – zabezpečíme provádění všech druhů polních a laboratorních zkoušek zemin, hornin a vod včetně jejich komplexního vyhodnocení pro účely geologických průzkumů činnost geologického dozoru na stavbě – naši zkušení geologové jsou k dispozici pro provádění činnosti technických a odborných geologických dozorů na všech druhů staveb.                       

 

 Zpracováváme inženýrskogeologické a geotechnické posudky a protokoly – v případě jednorázových návštěv staveb, přebírek základových spár, ale také komplexnějších problematik vypracujeme inženýrskogeologické a geotechnické posudky a/nebo protokoly odpovídajících parametrů a rozsahů.

 

 Uvedené služby provádíme zejména pro dopravní, pozemní, průmyslové a vodohospodářské stavitelství.

© 2015,2016,2017,2018 TRAMINCORP CZECH s.r.o.

TRAMINCORP CZECH s.r.o.

Pobočka Ústí n. Labem

Skupina hydrogeologie, inženýrské geologie a vrtných prací.